پلاك7

شعرهای امیر اکبرزاده

تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
آبان 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
مهر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست
مهر 84
1 پست
دی 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
1 پست
دی 82
1 پست
آذر 82
4 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
2 پست
عشق
5 پست
ترانه
8 پست
عاشورا
3 پست
غزل
2 پست
بهار
2 پست
حسین
2 پست
نیزه
2 پست
عقل
1 پست
آتش
1 پست
نی
1 پست